Behandling av personuppgifter

Bengtsfors Energi AB behandlar personuppgifter som inkommit till oss i olika sammanhang. Det kan till exempel vara uppgifter som lämnats i samband med en intresseanmälan, ett register i något av våra verksamhetssystem, inkommen e-post etc.

Vi är skyldiga att följa reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Reglerna syftar till att skydda den enskildes integritet samt grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är varje upplysning som på ett eller annat sätt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan vara namn, personnummer, foto, fastighetsbeteckning, telefonnummer etc.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Att behandla personuppgifter kan vara; insamling, strukturering, lagring, bearbetning, utlämning, spridning, radering etc. Det spelar ingen roll om behandlingen är automatiserad eller inte.

När får vi behandla dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen innehåller sex olika lagliga grunder för behandling av personuppgifter; ett av dessa är baserat på samtycke vilket innebär att du måste godkänna att vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål. För att få behandla personuppgifter ska minst en laglig grund vara uppfylld.

Rätt till information

Som registrerad har du rätt att få information om ändamålen med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen, vem som utför behandlingen och om dina personuppgifter överförs till tredje part. Du har också rätt att få information om lagrings- och raderingsrutiner.

Rätt till rättelse, radering

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av behandling.

Ta tillbaka samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter bygger på samtycke har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke till personuppgiftsbehandling. Ett återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål på vår personuppgiftsbehandling. Sådana klagomål ska lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström