Ordlista

Abonnemang

En avgift för att få ha din fastighet kopplad till elnätet. Abonnemangsavgiften faktureras av ditt elnätsföretag.

Allmänna avtalsvillkor

En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagen, som gäller inom branschen.

Anläggning

Avser din elanläggning, det vill säga elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad.

Anläggningsadress

Adress till din anläggning.

Anläggningsid

Anläggningsid är en kod för din elanläggning som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anläggningsid på din faktura. Tillsammans med ditt områdesid bildar detta en unik identifikation, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.

Anvisat elhandelsföretag

Anvisat elhandelsföretag är det företag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av ditt elnätsföretag.

Avläsning

En avläsning av mätarställningen på din elmätare.

Bekräftelse (-brev)

Brev som visar vad som överenskommits mellan dig och elnätföretaget eller dig och elhandelsföretaget.

Betalningsansvarig

Den person som har tecknat avtal med elnätsföretaget och elhandelsföretaget är betalningsansvarig.

Elberedskapsavgift

Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.

Elcertifikatavgift

Lagstadgad kostnad som tas ut av ditt elhandelsföretag för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor. Kostnaden skiljer sig åt mellan elhandelsföretagen.

Elhandel

Under rubriken ”Elhandel” på fakturan från ditt elhandelsföretag framgår kostnaden för den el du har förbrukat.

Elhandelsavtal

Avtal med ditt elhandelsföretag om priset för den el du förbrukar.

Elhandel; beräknad årskostnad

En beräkning av den totala kostnad du betalar till elhandelsföretaget på ett år.

Elhandelsföretag

Det företag som du köper din el av.

Elmarknad

Marknaden för handel med el, där köpare och säljare kommer överens om priserna.

Elmätare

En elmätare mäter den el du förbrukar. Förbrukningen anges i kilowattimmar (kWh).

Elnät

Under rubriken ”Elnät” på fakturan från ditt elnätföretag framgår dina kostnader för överföring av el.

Elnätavtal

För att få el hem till dig måste du teckna avtal med elnätföretaget, som står för överföringen av el till dig.

Elnätföretag

Det företag som du har tecknat elnätavtal med. Elnätföretaget äger och underhåller elledningarna fram till din bostad, samt svarar för mätning av din elförbrukning.

Elnät; beräknad årskostnad

En beräkning av den totala kostnad som du betalar till elnätföretaget på ett år.

Elsäkerhetsavgift

En statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet.

Elöverföring

Transporten (överföringen) av el genom elnätet hem till dig. På din faktura från elnätföretaget kallas kostnaden för ”Elöverföring”.

Energiskatt

En statlig skatt på förbrukad el (uttrycks i öre per kWh).

Fast elpris

Fast elpris innebär att priset, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, är bundet för en viss period – ofta ett, två eller tre år.

Flyttavgift

En avgift som elnätföretaget kan ta ut för att koppla på/av din anläggning när du flyttar.

Förbrukning; avläst

Den el du har använt enligt avläst mätarställning.

Förbrukningsprofil eller -kurva

Visar hur din förbrukning av el varierar under året.

Huvudsäkring

Teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och storleken (i Ampère) avgör hur mycket du betalar för ditt abonnemang.

Höglast

Perioder med hög belastning på elnätet, det vill säga när landets elförbrukning är hög.

Jämförpris

Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Jämförpriset uttrycks i öre per kWh och innehåller samtliga rörliga och fasta avgifter, elcertifikatavgift, samt energiskatt och moms. Avgifterna för elnät ingår inte. Jämförpriset anges för tre olika elförbrukningar; 2 000, 5 000 och 20 000 kWh per år.

Kilowattimme kWh

Ett mått som används för att mäta hur mycket el du använt. Din elmätare mäter kilowattimmar. En kilowattimme förbrukas till exempel när en 40 Watts glödlampa lyser i 25 timmar.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå för konsumenter som utan avgift hjälper och vägleder dig i olika frågor på elmarknaden. Byrån har inrättats för att stärka konsumentskyddet.

Kvotplikt

Staten har bestämt att en viss del av Sveriges elproduktion ska komma från förnyelsebar energi. Denna andel kallas kvotplikt och betalas av alla elkunder i Sverige genom elcertifikatavgiften på elräkningen.

Låglast

Perioder med låg belastning på elnätet, det vill säga när landets elförbrukning är låg.

Nätområde

Geografiskt område där ett elnätföretag ansvarar för elnätets skötsel och funktion.

Nätövervakningsavgift

En statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätföretagen.

Områdesid

Kod – tre bokstäver – som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med ditt anläggningsid bildar detta en unik identifikation för din anläggning, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag. ”Områdesid” hittar du på fakturan.

Propp

Se säkring eller huvudsäkring.

Rörligt elpris

Rörligt elpris, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, innebär att priset följer utvecklingen på elmarknaden och förändras utan föregående avisering.

Säkring

Teknisk anordning som skyddar elledningen från överbelastning. En propp är en säkring.

Säkringsstorlek

Begränsar hur mycket el en anläggning kan överföra. Elnätföretagets abonnemangsavgift grundas oftast på säkringsstorleken.

Tariff; enkel-

Samma pris oavsett tid på dygnet/årstid.

Tariff; tids-

Olika priser under olika tider på dygnet, eller olika tider på året.

Tillsvidarepris

Det pris du betalar om du inte har något tecknat avtal om fast eller rörligt elpris med ditt elhandelsföretag. Om ditt elhandelsföretag ändrar tillsvidarepriset måste företaget annonsera om det minst 15 dagar i förväg.

Uppsägningstid

Anger hur lång tid i förväg du ska meddela elhandelsföretag och elnätföretag om att du önskar att avtalet ska upphöra. Speciellt viktigt om du vill byta elhandelsföretag för att undvika onödiga kostnader.

Årsavgift

En fast årlig avgift som ditt elhandelsföretag kan ta ut.

Årsförbrukning; beräknad

Elnätföretagets beräkning av hur hög din elförbrukning är på ett år. Som kund bör du meddela ditt elnätföretag om du tror att din elförbrukning förändrats, till exempel om du bytt uppvärmning av din bostad till elvärme.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström