Avgift

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras genom avgifter som betalas av de som är anslutna till nätet.

När vi har upprättat en förbindelsepunkt mellan den allmänna VA-anläggningen och din fastighet samt informerat dig som fastighetsägare ska du börja betala avgift. Avgiften stämmer överens med branschorganisationen Svenskt Vattens riktlinjer.

Det finns några centrala begrepp som kan vara bra att känna till för att förstå avgiften.

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål eller för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana byggnader:

 • Kontor
 • Förvaltning
 • Stormarknader
 • Butiker
 • Utställningslokaler
 • Sporthallar
 • Hotell
 • Restauranger
 • Hantverk
 • Småindustri
 • Utbildning
 • Sjukvård

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal kvadratmeter bruttoarea (BTA) enligt svensk standard som en lägenhet.

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Anläggningsavgifter

Avgift per bostadsfastighet

Avgift

Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

29 814,00

37 269,00

Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

49 692,00

62 115,00

Avgift per lägenhet

10 842,00

13 553,00

Grundavgift för bortledande av dagvatten fastighet, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet upprättats

11 454,00

14 317,00

Avgift annan fastighet

Avgift

Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

56 314,00

70 393,00

Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

93 871,00

117 339,00

Grundavgift för bortledande av dagvatten fastighet om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet upprättats

17 974,00

22 468,00

Avgift allmän platsmark

Avgift

Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

Avgift per kvadratmeter allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning.

6,74

8,43

Brukningsavgifter

Brukningsavgifter per fastighet

Vattenmätare

Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

En fast avgift per år och mätareQ3 4 (Qn 2,5) x 1

3 067,00

3 833,00

Q3 4 (Qn 2,5) x 2

4 798,00

5 998,00

Q3 4 (Qn 2,5) x 3

6 529,00

8 162,00

Q3 4 (Qn 2,5) x 4

8 261,00

10 326,00

Q3 10 (Qn 6) x 1

8 522,00

10 653,00

Q3 10 (Qn 6) x 2

13 717,00

17 146,00

Q3 10 (Qn 6) x 3

26 702,00

33 378,00

Q3 10 (Qn 6) x 4

39 687,00

49 609,00

Q3 16 (Qn 10) x 1

17 477,00

21 846,00

Q3 16 (Qn 10) x 2

34 792,00

43 490,00

Q3 16 (Qn 10) x 3

60 763,00

75 953,00

Q3 16 (Qn 10) x 4

86 733,00

108 417,00

Q3 >16 (Qn >10) x 1

43 394,00

54 242,00

En avgift per m3 levererat vatten

29,92

37,40

En avgift per år och lägenhet för bostads­fastighet och därmed jämställd fastighet

1 023,00

1 279,00

Avgift per år gällande tomtyta per kvadratmeter hårdgjord yta för annan fastighet

0,42 kronor per kvadratmeter

0,53 kronor per kvadratmeter

Om avgiftsskyldighet inte föreligger för samtliga angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter ska då betalas för respektive ändamål:

 Avgifterna i procent av full avgift för vatten och avlopp


Vatten

Spillvatten

Dagvatten fastighet

Dagvatten gata

Fast avgift efter mätare

40 %

40 %

10 %

10 %

Avgift per kubikmeter

40 %

60 %

-

-

Avgift per lägenhet

40 %

40 %

10 %

10 %

Avgift per kvadratmeter

40 %

40 %

10 %

10 %

Brukningsavgift allmän platsmark


Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

Avgift per kvadratmeter allmän platsmark för bortledning av dagvatten

6,48

8,10

Övriga avgifter

Om vi, på fastighetsägarens begäran eller om fastighetsägaren åsidosatt sina skyldigheter, har vidtagit åtgärd, stängt av eller reducerat vattentillförseln debiteras följande avgifter:

Övriga avgifter

Avgift

Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

Nedtagning av vattenmätare

630,00

788,00

Uppsättning av vattenmätare

630,00

788,00

Avstängning av vattentillförsel

630,00

788,00

Påsläpp av vattentillförsel

630,00

788,00

Undersökning av vattenmätare

1 156,00

1 445,00

Förgävesbesök

525,00

657,00

Avstängning och återkoppliing av vatten på grund av obetalda avgifter

840,00

1 051,00

Byte av trasig vattenmätare

1 313,00

1 642,00

Anordnande av tillfällig vattenförsörjning via brandpost

1 261,00

1 576,00

Olovligen öppnad eller stängd ventil

1 681,00

2 101,00

Kostnadsfördelning

Vi står för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen. Du som fastighetsägare står för alla arbeten och kostnader för fastighetens VA-installation. Om en särskild anordning behövs för en eller några få fastigheter, exempelvis anordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, ska det betalas av berörda fastighetsägare om inte kommunen bestämt något annat.

Anmäl ändringar

Du som fastighetsägare är skyldig att lämna underlag för att vi ska kunna räkna ut din avgift. Du ska också självmant anmäla sådana ändringar av din VA-installation som kan ha betydelse för avgiften. Vid flytt ska du, utan dröjsmål, meddela oss när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Obetald avgift

Har du inte betalat din VA-avgift eller på annat sätt väsentligt försummat dina skyldigheter enligt vattentjänstlagen, har vi rätt att stänga av vattentillförseln till din fastighet. Du är då skyldig att betala avgift för både avstängning och återinkoppling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström