Dag- och dränvatten

Vi är inte skyldiga att ta emot dagvatten om det kan göras bättre på annat sätt.

Dagvatten

Det kan, i vissa fall, vara bättre att avleda dagvatten till anläggning för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Dagvatten kan exempelvis avledas till ett så kallat perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten eller sugas upp av omgivande gräsytor.

Dagvatten ska inte avledas till ledning för spillvatten enligt vår bedömning. Om vi installerar en förbindelsepunkt för dagvatten eller på annat sätt vidtar åtgärder för avledning av dagvatten för din fastighet (och du som fastighetsägare fått meddelande om det) får avledning av dagvatten till spillvattenförande ledning inte fortsätta. Vi bestämmer inom vilken tid avledningen ska ha upphört. Undantag eller anstånd kan medges om det finns särskilda skäl.

Ändrar du din installation så att dagvattnet avleds till den allmänna dagvattenledningen eller till LOD-anläggning kan du i vissa fall få bidrag för det. En förutsättning för att få bidrag är att kostnaderna för ändringen avsevärt överstiger genomsnittskostnaden inom området.

Tvätta bilen

När du tvättar bilen avlägsnas rester av olja och tungmetaller som sitter på bilen. Dessa rinner ner i dagvattenbrunnar och direkt ut i våra sjöar. Det är därför bättre att tvätta bilen i tvätthallar där det finns en mindre reningsanläggning som tar hand om smutsvattnet. Om du trots det vill tvätta bilen hemma, gör det på gräsmattan eller på grus och tvätta med biologiskt nedbrytbara tvättmedel. Marken filtrerar smutsvattnet innan det kommer till vattendraget.

Dränvatten

Enligt gällande bestämmelser vid nybyggnad får dränvatten från byggnad inte avledas till avloppsledning. Sådan avledning kan orsaka uppdämning vilket innebär att en ledning blir full och att den fria vattenytan kan stiga i anslutande ledningar.

Om vi kräver att dränvatten ska avledas till dagvattenledning, innebär det i många fall att dränvatten från byggnader, i första hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall. Dagvattenledningar är nämligen normalt dimensionerade så att uppdämning i ledningarna förekommer vid häftigare regn. Den praktiska konsekvensen blir därför att vissa byggnader inte kan ha källare eller att dränvattnet måste pumpas eller avledas till LOD-anläggning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström