• Startsida
  • / Verksamhetsområde för avlopp i Dingelvik upphävs

Verksamhetsområde för avlopp i Dingelvik upphävs

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om att inrätta ett verksamhetsområde i Dingelvik gällande avlopp. Det har inte skett någon utbyggnad av ett avloppsnät i Dingelvik därefter. Under 2022 övergick ansvaret för VA-verksamheten till Bengtsfors Energi AB, när de taxefinansierade verksamheterna bolagiserades. Frågan om verksamhetsområde är både ekonomisk för Bengtsfors Energi AB, men också en principiell för fastighetsägare och Bengtsfors kommun samt VA-kollektivet.

I VA-planen berörs behovet av att skydda den kommunala vattentäkten från avloppsvatten som kan läcka ut på grund av dåliga avloppsanläggningar. I VA-planen finns det dock fler områden som berörs av utbyggnad och då skulle det bli aktuellt att revidera hela planen samt göra nya riskbedömningar.

Bakgrund

Området är utpekat i den antagna VA-planen som ett prioriterat område, i dagsläget har elva fastighetsägare tecknat ett avtal om ledningsförättning och tre fastighetsägare har motsatt sig detsamma.

Bengtsfors Energi AB har samrått med kommunstyrelsens allmänna utskott och styrelsen för bolaget vill nu få ett beslut som upphäver tidigare fattat beslut så att Dingelvik inte längre ska utgöra ett verksamhetsområde.

Att ansluta enskilda avloppsanläggningar har varit en prioriterad åtgärd för att undvika att avloppsvatten förorenar dricksvatten eller miljö, kraven på enskilda avlopp har ökat och det finns nu anläggningar som är säkra. I samband med de undersökningar som gjordes inför antagande av VA-planen 2016 så besiktigades den sedan tidigare nedlagda rördragningen och bedömdes då vara i gott skick.

Bengtsfors Energi AB hänvisar till ökade kostnader vid en utbyggnad och de bör vägas gentemot VA-planens argument för en utbyggnad.

Berörda fastighetsägare

När det står klart att fastighetsägarna i Dingelvik inte kommer anslutas till det kommunala avloppsnätet kan de behöva uppdatera sin avloppsanläggning utifrån de krav som finns idag. Det kan innebära stora kostnader för fastighetsägaren. Samtidigt kan fastighetsägare som redan har en modern avloppsanläggning och vill slippa anslutningsavgifter till det kommunala VA-kollektivet, nu slippa det.

Berörda fastighetsägare kommer att bjudas in för att få mer information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson