Avtalsvillkor

Här finns Bengtsfors Energis allmänna avtalsvillkor. Speciella tillägg finns i avtalsvillkoren enligt dokumenten nedan.

Avtalets ingående och giltighet

Detta avtal (”Avtalet”) är giltigt från den dag elleverantören accepterat Kundens beställning och löper tillsvidare. Sedvanlig kreditprövning kan genomföras och leda till att beställningen inte accepteras. I de fall Avtalet ingåtts per distans, till exempel via telefon eller Internet, gäller ångerrätt enligt distansavtalslagen. Kunden, som är konsument och ej näringsidkare, kan i sådana fall ångra sig genom att kontakta Kundtjänst inom 14 kalenderdagar, eller inom sju arbetsdagar, från den dag Avtalet ingicks, dock tidigast från den dag då Kunden fått föreskriven skriftlig information om sin ångerrätt.

Elleveransens påbörjande

Om inte annat överenskommits påbörjas elleveransen enligt Avtalet normalt vid det månadsskifte som infaller minst en månad från det datum då Avtal ingåtts, dock under förutsättning att Kunden lämnat fullständiga och korrekta uppgifter. Har Kunden ett elleveransavtal med annan elleverantör ombesörjer elleverantören att Kundens nätägare underrättas om leverantörsbytet. Kunden svarar för eventuella kostnader som rör avtal med annan elleverantör.

Allmänna Avtalsvillkor

Utöver Avtalet tillämpas vid var tid gällande Allmänna Avtalsvillkor för elförsäljning, för närvarande EL 2012 K för konsument respektive EL 2012 N för näringsidkare, vilka erhålls via Kundtjänst eller elleverantörens hemsida. Vid eventuell motsättning har Avtalets villkor företräde.

Behandling av personuppgifter

Kunden samtycker till att elleverantören får behandla personuppgifter, inklusive personnummer, enligt vad som anges i Allmänna Avtalsvillkoren. Om Kunden önskar återkalla sitt samtycke eller utöva andra rättigheter enligt lag och Allmänna Avtalsvillkor ska kundtjänst kontaktas.

Skatter och övriga avgifter

Till elpriset kommer kostnader för vid var tid gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter. Elleverantören har rätt att löpande justera dessa kostnader utan föregående underrättelse, även under en innevarande bindningstid. Redovisning av sådana justeringar sker i efterhand på Kundens faktura.

Detsamma ska gälla om kostnaden för elcertifikat ändras på grund av ändrad kvotplikt.

Avtalsöverlåtelse

Kunden medger att elleverantören på oförändrade villkor får överlåta Avtalet på annan. Kunden har inte rätt att överlåta detta Avtal på annan.

Avtalets upphörande

Om Avtalet sägs upp utan att Kunden ingår annat elleveransavtal, skall för den fortsatta elleveransen tillämpas elleverantörens vid var tid gällande villkor och priser för tillsvidareavtal. Vid Kundens definitiva avflyttning upphör Avtalet att gälla.

Särskilda villkor för rörligt elpris

Det rörliga elpriset baseras på ett spotpris från Nordpool som volymvägs. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. Till dessa genomsnitt kommer elleverantörens påslag i öre/kWh och fast avgift. Information om förändringar av elpriset lämnas i samband med fakturering.

Villkorsändring

Elleverantören har rätt att ändra påslag, fast avgift och avtalsvillkor under förutsättning att Kunden underrättas om ändringarna minst två månader i förväg.

Uppsägning

Båda parter får säga upp Avtalet om Rörligt elpris med en månads varsel. Om Kund med Rörligt elpris tecknar tidsbundet avtal med elleverantören upphör dock Avtalet att gälla den dag elleverans enligt tidsbundna avtalet inleds.

Särskilda villkor för fast elpris

Elpriset, inklusive kostnad för elcertifikat, är oförändrat under den överenskomna bindningstiden.

Bindningstider och prisändringar

Tidigast 3 månader och senast 2 månader före bindningstidens utgång skall Kund med Fast elpris få en påminnelse om att innevarande bindningstid löper mot sitt slut. A: Om kunden inte före bindningstidens utgång meddelar nytt val av avtalsalternativ eller inkommer med en uppsägning övergår avtalet till ett rörligt prisavtal utan bindningstid. B: Om kunden inte före bindningstidens utgång meddelar nytt val av avtalsalternativ eller inkommer med en uppsägning förlängs Avtalet automatiskt, till vid bindningstidens utgång rådande villkor och pris, med en ny tidsperiod om 12 månader. Den automatiska förlängningen fortsätter därefter på ovanstående sätt tills Avtalet sägs upp. Information om förändringar av elpriset lämnas i samband med fakturering alternativt finns tillgängligt på hemsida samt via kundtjänst.

Villkorsändring

Elleverantören har rätt att ändra avtalsvillkoren för Fast elpris under förutsättning att Kunden underrättas om ändringarna senast 60 dagar före bindningstidens utgång. Sådana ändringar träder ikraft när följande bindningstid inleds.

Uppsägning

Om Avtalet om Fast elpris sägs upp innan parterna blir bundna för ytterligare en bindningsperiod (enligt punkt 9b) upphör Avtalet att gälla vid innevarande bindningstids utgång. Om Avtalet inte sägs upp skall för den fortsatta elleveransen tillämpas elleverantörens vid var tid gällande villkor och priser för tillsvidareavtal.

Om Kunden i förtid säger upp Avtalet om Fast elpris har elleverantören enligt Allmänna Avtalsvillkoren rätt till ersättning för den skada elleverantören lider pga uppsägningen. Om du vill lösa ditt avtal med elleverantören i förtid sker det enligt gällande prislista, f n 600 kr plus ev. kostnad för elprisskillnad. Skatter skall inte ingå i ersättningen. Kvarvarande avtalstid räknas i hela månader, även i de fall elleverans enligt Avtalet inte påbörjats vid Kundens förtida uppsägning. Om Avtalet sägs upp utan att Kunden ingår annat elleveransavtal, skall för den fortsatta elleveransen tillämpas elleverantörens vid var tid gällande villkor och priser för tillsvidareavtal. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på Kundens definitiva avflyttning.

Särskilda produktvillkor för Medelpris Vårel, Sommarel respektive Årsmedelpris

Elpris och leveransår

Elpriset är oförändrat under varje leveransperiod. Elpriset anges i öre/kWh och baseras på medelpriset för varje handelsdags säljslutkurs under månaderna april, maj och juni (Vårel), juni, juli och augusti (Sommarel) respektive januari tom dec (Årsmedelpris) månaderna före aktuell leveransperiod, som omfattar 12 månader med start 1 juli (Vårel) 1 september (Sommarel) respektive 1 januari (Årsmedelpris), enligt terminsnoteringarna vid Nord Pool svenskt prisområde (”Medelpriset”). Därtill kommer elleverantörens tillägg och en årlig avgift. Till elpriset kommer kostnader för vid var tid gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter samt eventuell avgift för hantering av kvotplikt beträffande elcertifikat. Elleverantören har rätt att löpande justera dessa kostnader och avgifter utan föregående underrättelse, även under innevarande leverans. Redovisning av justeringar sker i efterhand på Kundens faktura.

Bindningstider och prisändringar

Parterna är bundna vid Avtalet från den dag Avtalet blivit giltigt och fram till utgången av leveransperiod som omfattas av Avtalet. Senast den 1 februari (Vårel) respektive 1 april (Sommarel) under innevarande leveransperiod meddelar elleverantören Kunden att prissäkring inför den kommande leveransperioden är aktuell. Om ingen uppsägning sker senast den 28 februari (Vårel) respektive 30 april (Sommarel) förlängs Avtalet automatiskt med ytterligare en leveransperiod till ett nytt elpris som baseras på Medelpriset under den period som föregår leveransperioden (enligt punkt 10a). För Årsmedelpris gäller att elleverantören senast 15 månader innan aktuell leveransperiod meddelar kunden att prissäkring inför den leveransperioden är aktuell. Om ingen uppsägning av Årsmedelpris sker senast den 13 månader innan aktuell leveransperiod förlängs Avtalet automatiskt med ytterligare en leveransperiod till ett nytt elpris som baseras på Medelpriset under den period som föregår leveransperioden (enligt punkt 10a). Den automatiska förlängningen fortsätter därefter på motsvarande sätt med ytterligare leveransperiod tills Avtalet sägs upp. Elleverantören har rätt att inför varje nytt leveransperiod indexuppräkna tillägg och årlig avgift enligt konsumentprisindex (KPI). Information om förändringar av elpriset lämnas i samband med fakturering alternativt finns tillgängligt på hemsida samt via kundtjänst.

Villkorsändring

Elleverantören har rätt att ändra avtalsvillkoren under förutsättning att Kunden underrättas om ändringarna. Sådan underrättelse skall ske senast den 1 februari (Vårel) respektive 1 april (Sommarel), varvid ändringarna gäller för den elleverans som påbörjas närmast följande leveransperiod, om inte Kunden säger upp Avtalet. För Årsmedelpris skall sådan underrättelse ske senast 15 månader innan aktuell leveransperiod, varvid ändringarna gäller from den elleveransperioden.

Uppsägning

Båda parter får säga upp Avtalet. Uppsägning får ske fram till den 28 februari (Vårel) respektive 30 april (Sommarel), varvid Avtalet upphör att gälla vid innevarande leveransperiods utgång. För Årsmedelpris skall uppsägningen senast 15 månader innan aktuell leveransperiod varvid Avtalet upphör att gälla 12 månader efter nuvarande leveransperiods utgång. Om inte Avtalet sägs upp gäller Avtalet under ytterligare en leveransperiod.

Om Kunden i förtid säger upp Avtalet har elleverantören enligt Allmänna Avtalsvillkoren rätt till ersättning för den skada elleverantören lider pga uppsägningen. Om du vill lösa ditt avtal med elleverantören i förtid sker det enligt gällande prislista, f n 600 kr plus ev. kostnad för elprisskillnad. Skatter skall inte ingå i ersättningen. Kvarvarande avtalstid räknas i hela månader, även i de fall elleverans enligt Avtalet inte påbörjats vid Kundens förtida uppsägning. Om Avtalet sägs upp utan att Kunden ingår annat elleveransavtal, skall för den fortsatta elleveransen tillämpas elleverantörens vid var tid gällande villkor och priser för tillsvidareavtal. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på Kundens definitiva avflyttning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström