Avgift vatten och avlopp 2023

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras genom avgifter som betalas av de som är anslutna till nätet.

När vi har upprättat en förbindelsepunkt mellan den allmänna VA-anläggningen och din fastighet samt informerat dig som fastighetsägare ska du börja betala avgift. Avgiften stämmer överens med branschorganisationen Svenskt Vattens riktlinjer.

Det finns några centrala begrepp som kan vara bra att känna till för att förstå avgiften.

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål eller för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana byggnader:

 • Kontor
 • Förvaltning
 • Stormarknader
 • Butiker
 • Utställningslokaler
 • Sporthallar
 • Hotell
 • Restauranger
 • Hantverk
 • Småindustri
 • Utbildning
 • Sjukvård

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal kvadratmeter bruttoarea (BTA) enligt svensk standard som en lägenhet.

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Anläggningsavgifter

Avgift per bostadsfastighet

Avgift

Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

29 814

37 269

Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

49 692

62 115

Avgift per lägenhet

10 842

13 553

Grundavgift för bortledande av dagvatten fastighet, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet upprättats

11 454

14 317

Avgift annan fastighet

Avgift

Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

56 314

70 393

Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

93 871

117 339

Grundavgift för bortledande av dagvatten fastighet om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet upprättats

17 974

22 468

Avgift allmän platsmark

Avgift

Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

Avgift per kvadratmeter allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning.

6,74

8,43

Brukningsavgifter

Brukningsavgifter per fastighet

Vattenmätare

Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

En fast avgift per år och mätareQ3 4 (Qn 2,5) x 1

3 342

4 178

Q3 4 (Qn 2,5) x 2

5 230

6 538

Q3 4 (Qn 2,5) x 3

7 117

8 897

Q3 4 (Qn 2,5) x 4

9 004

11 255

Q3 10 (Qn 6) x 1

9 289

11 612

Q3 10 (Qn 6) x 2

14 951

18 689

Q3 10 (Qn 6) x 3

29 106

36 382

Q3 10 (Qn 6) x 4

43 259

54 074

Q3 16 (Qn 10) x 1

19 050

23 812

Q3 16 (Qn 10) x 2

37 923

47 404

Q3 16 (Qn 10) x 3

66 231

82 789

Q3 16 (Qn 10) x 4

94 540

118 175

Q3 >16 (Qn >10) x 1

47 299

59 124

En avgift per m3 levererat vatten

33,21

41,51

En avgift per år och lägenhet för bostads­fastighet och därmed jämställd fastighet

1 115

1 394

Avgift per år gällande tomtyta per kvadratmeter hårdgjord yta för annan fastighet

0,50 kronor per kvadratmeter

0,63 kronor per kvadratmeter

Om avgiftsskyldighet inte föreligger för samtliga angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter ska då betalas för respektive ändamål:

 Avgifterna i procent av full avgift för vatten och avlopp


Vatten

Spillvatten

Dagvatten fastighet

Dagvatten gata

Fast avgift efter mätare

40 %

40 %

10 %

10 %

Avgift per kubikmeter

40 %

60 %

-

-

Avgift per lägenhet

40 %

40 %

10 %

10 %

Avgift per kvadratmeter

40 %

40 %

10 %

10 %

Brukningsavgift allmän platsmark


Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

Avgift per kvadratmeter allmän platsmark för bortledning av dagvatten

6,48

8,10

Övriga avgifter

Om vi, på fastighetsägarens begäran eller om fastighetsägaren åsidosatt sina skyldigheter, har vidtagit åtgärd, stängt av eller reducerat vattentillförseln debiteras följande avgifter:

Övriga avgifter

Avgift

Utan moms (SEK)

Med moms (SEK)

Nedtagning av vattenmätare

630

788

Uppsättning av vattenmätare

630

788

Avstängning av vattentillförsel

630

788

Påsläpp av vattentillförsel

630

788

Undersökning av vattenmätare

1 156

1 445

Förgävesbesök

525

657

Avstängning och återkoppliing av vatten på grund av obetalda avgifter

840

-

Byte av trasig vattenmätare

1 313

1 642

Anordnande av tillfällig vattenförsörjning via brandpost

1 261

1 576

Olovligen öppnad eller stängd ventil

1 681

2 101

Kostnadsfördelning

Vi står för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen. Du som fastighetsägare står för alla arbeten och kostnader för fastighetens VA-installation. Om en särskild anordning behövs för en eller några få fastigheter, exempelvis anordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, ska det betalas av berörda fastighetsägare om inte kommunen bestämt något annat.

Anmäl ändringar

Du som fastighetsägare är skyldig att lämna underlag för att vi ska kunna räkna ut din avgift. Du ska också självmant anmäla sådana ändringar av din VA-installation som kan ha betydelse för avgiften. Vid flytt ska du, utan dröjsmål, meddela oss när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Obetald avgift

Har du inte betalat din VA-avgift eller på annat sätt väsentligt försummat dina skyldigheter enligt vattentjänstlagen, har vi rätt att stänga av vattentillförseln till din fastighet. Du är då skyldig att betala avgift för både avstängning och återinkoppling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2023
Sidan publicerad av: Andreas Jansson