Avgift vatten och avlopp 2024

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras genom avgifter som betalas av de som är anslutna till nätet.

När vi har upprättat en förbindelsepunkt mellan den allmänna VA-anläggningen och din fastighet samt informerat dig som fastighetsägare ska du börja betala avgift. Avgiften stämmer överens med branschorganisationen Svenskt Vattens riktlinjer.

Det finns några centrala begrepp som kan vara bra att känna till för att förstå avgiften.

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål eller för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana byggnader:

 • Kontor
 • Förvaltning
 • Stormarknader
 • Butiker
 • Utställningslokaler
 • Sporthallar
 • Hotell
 • Restauranger
 • Hantverk
 • Småindustri
 • Utbildning
 • Sjukvård

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal kvadratmeter bruttoarea (BTA) enligt svensk standard som en lägenhet.

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Anläggningsavgifter

Avgift per bostadsfastighet

Avgift

Med moms (SEK)

Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

37 269

Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

62 115

Avgift per lägenhet

13 553

Grundavgift för bortledande av dagvatten fastighet, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet upprättats

14 317

Avgift annan fastighet

Avgift

Med moms (SEK)

Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

70 393

Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

117 339

Grundavgift för bortledande av dagvatten fastighet om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet upprättats

22 468

Avgift allmän platsmark

Avgift

Med moms (SEK)

Avgift per kvadratmeter allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning.

8,43

Brukningsavgifter

Brukningsavgifter per fastighet

Vattenmätare

Med moms (SEK)

En fast avgift per år och mätare


Q3 4 (Qn 2,5) x 1

4 346

Q3 4 (Qn 2,5) x 2

6 799

Q3 4 (Qn 2,5) x 3

9 252

Q3 4 (Qn 2,5) x 4

11 706

Q3 10 (Qn 6) x 1

12 076

Q3 10 (Qn 6) x 2

19 436

Q3 10 (Qn 6) x 3

37 837

Q3 10 (Qn 6) x 4

56 237

Q3 16 (Qn 10) x 1

24 765

Q3 16 (Qn 10) x 2

49 300

Q3 16 (Qn 10) x 3

86 100

Q3 16 (Qn 10) x 4

122 901

Q3 >16 (Qn >10) x 1

61 489

En avgift per m3 levererat vatten (omfattar dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avloppsvatten)

43

En avgift per år och lägenhet för bostads­fastighet och därmed jämställd fastighet

1 450

Avgift per år gällande tomtyta per kvadratmeter hårdgjord yta för annan fastighet

1 SEK/m²

Vår avgift omfattar dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avloppsvatten. Om vi delar upp avgiften i dricksvatten samt avloppsvatten får vi följande fördelning:

 • Avgift per m3 levererat vatten är 17 SEK inkl. moms
 • Avgift per m3 avloppsvatten är 26 SEK inkl. moms

Om avgiftsskyldighet inte föreligger för samtliga angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter ska då betalas för respektive ändamål:

 Avgifterna i procent av full avgift för vatten och avlopp


Vatten

Spillvatten

Dagvatten fastighet

Dagvatten gata

Fast avgift efter mätare

40 %

40 %

10 %

10 %

Avgift per kubikmeter

40 %

60 %

-

-

Avgift per lägenhet

40 %

40 %

10 %

10 %

Avgift per kvadratmeter

40 %

40 %

10 %

10 %

Brukningsavgift allmän platsmark


Med moms (SEK)

Avgift per kvadratmeter allmän platsmark för bortledning av dagvatten

8,10

Övriga avgifter

Om vi, på fastighetsägarens begäran eller om fastighetsägaren åsidosatt sina skyldigheter, har vidtagit åtgärd, stängt av eller reducerat vattentillförseln debiteras följande avgifter:

Övriga avgifter

Avgift

Med moms (SEK)

Nedtagning av vattenmätare

859

Uppsättning av vattenmätare

859

Avstängning av vattentillförsel

859

Påsläpp av vattentillförsel

859

Undersökning av vattenmätare

1 575

Förgävesbesök

716

Avstängning och återkoppliing av vatten på grund av obetalda avgifter

1 145

Byte av trasig vattenmätare

1 789

Anordnande av tillfällig vattenförsörjning via brandpost

1 718

Olovligen öppnad eller stängd ventil

2 290

Kostnadsfördelning

Vi står för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen. Du som fastighetsägare står för alla arbeten och kostnader för fastighetens VA-installation. Om en särskild anordning behövs för en eller några få fastigheter, exempelvis anordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, ska det betalas av berörda fastighetsägare om inte kommunen bestämt något annat.

Anmäl ändringar

Du som fastighetsägare är skyldig att lämna underlag för att vi ska kunna räkna ut din avgift. Du ska också självmant anmäla sådana ändringar av din VA-installation som kan ha betydelse för avgiften. Vid flytt ska du, utan dröjsmål, meddela oss när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Obetald avgift

Har du inte betalat din VA-avgift eller på annat sätt väsentligt försummat dina skyldigheter enligt vattentjänstlagen, har vi rätt att stänga av vattentillförseln till din fastighet. Du är då skyldig att betala avgift för både avstängning och återinkoppling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2024
Sidan publicerad av: Andreas Jansson